مطالعه گامبی های متقابل Studies in Counter Gambits

مطالعه گامبی های متقابل Studies in Counter Gambits

مطالعه گامبی های متقابل Studies in Counter Gambits

مطالعه گامبی های متقابل

ChessLecture Volume 184

Studies in Counter Gambits

فرمت: MP4 + PGN

مجموعه ویدئوهای گامبی متقابل محصول chesslecture.com

- گامبی آلابین متقابل (گامبی وزیر نپذیرفته) توسط  IM Bill Paschall مدت زمان آموزش ۳۶ دقیقه
- راهنمایی کامل روانشناسی جهت بازی در مقابل گامبی توسط LM Dana Mackenzie مدت زمان آموزش ۳۲ دقیقه
- همراه بنکو (گامبی بلوندفلد واریانت اصلی) توسط IM John-Paul Wallace مدت زمان آموزش ۲۳ دقیقه
- خیلی ساده و غیر قابل مقاومت (گامبی متقابل بلونفلد) توسط LM Dana Mackenzie مدت زمان آموزش ۴۵ دقیقه
- برخورد با گامبی کلرادو (پیاده شاه، کلرادو متقابل) توسط  IM Valeri Lilov مدت زمان آموزش ۱۶ دقیقه
- ابتکار شروع بازی مورفی (گامبی شاه نپذیرفته) توسط  IM Valeri Lilov مدت زمان آموزش ۲۲ دقیقه


خرید آنلاین