دفاع چیگورین Chigorin Defense

دفاع چیگورین Chigorin Defense

دفاع چیگورین Chigorin Defense

دفاع چیگورین

Chigorin Defense

توسط: IM Milovan Ratkovic

فرمت: MP4 + PGN

در دفاع چیگورن چند اصل مکتب کلاسیک نقص می شود: سیاه تلاش زیادی در حفظ پیاده محوری d5 نمی کند، پیاده ستون c به طور موقت با اسب خودی بلوکه می شود و فیل را زود تر اسب گسترش می دهد، اما در عوض سیاه موفق به گسترش سریع و همچنین فشار به مرکز می شود.

اگر چه ارزیابی شروع بازی با انجام حرکات تغییر می کند اما دفاع چیگورین کاملا قابل بازی است و یک واریانت مفید و سلاحی خطرناک در مقابل گامبی وزیر است و ایده های این شروع بازی سفید را غافلگیر می کند.

استاد بین المللی Milovan Ratkovic شاید تنها استاد مدرنی است که دفاع چیگورین را بازی می کند این استاد در این دوره به بیان و تفسیر دیدگاه های نظری و شخصی در این شروع بازی می پردازد و حرکات را برای شما آنالیز میکند.


خرید آنلاین